Ảnh hoạt động

IMG_5215

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số…../QĐ-THS2QP                              Quảng Phú, ngày     tháng 12  năm 2018   QUYẾT…
IMG_5215

Kế hoạch tháng 4/2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                           Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                               Số:        /KH- THS2QP                                Quảng Phú, ngày…