Chi Bộ

Hiệu Trưởng

Hiệu trưởng: Thầy Phạm Bá Lộc Trình Độ: Cao Đẳng Sư phạm