Chi Bộ

IMG_5215

Kế hoạch tháng 4/2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                           Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                               Số:        /KH- THS2QP                                Quảng Phú, ngày…

Hiệu Trưởng

Hiệu trưởng: Thầy Phạm Bá Lộc Trình Độ: Cao Đẳng Sư phạm