Văn bản pháp quy

Quyết định Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số:      /QĐ-THS2QP                         Quảng Phú, ngày      tháng 9  năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chỉ…

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

TIÊU CHÍ THI ĐUA  NĂM HỌC 2019 – 2020 (Ban hành kèm theo quyết định số    /QĐ-THS2QP ngày     tháng 8 năm 2019 của  trường Tiểu học số…