Giới thiệu

Tháng 9 năm 1997 Trường tiểu học số 2 Quảng Phú  được thành lập đóng trên đất Đồng Nương thuộc thôn Phú Lộc xã Quảng Phú.

Năm 1998 UBND huyện Quảng Trạch công nhận trường tiên tiến cấp huyện.

Năm 1999 đạt Trường tiên tiến cấp tỉnh

Năm 2000. được Bộ giáo dục đào tạo ký quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000.

Từ năm 2000 đến năm 2004 trường đat Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Năm 2005: sau 5 năm kiểm tra lại và được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I

Năm 2015: sau 5 năm kiểm tra lại và được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I