Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Tháng Mười 16, 2019 6:22 chiều
TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ     THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2019- 2020
Thứ ngày 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1A 1B
               Buổi Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2     Sáng T. Việt T. Việt T. Việt T.dục T. Việt T. Việt Âm nhạc T. Việt T. Việt T. Việt
  T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Âm nhạc T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
Toán  Toán  T.Anh T. Việt T. Việt Toán  Toán  Toán  Toán  Âm nhạc
  Chiều Tin học Âm nhạc Toán  Toán  Toán  T.Công Mĩ thuật Đạo Đức T.Anh Toán 
Thể dục Tin học Địa lý Đạo Đức Đạo Đức Đạo Đức T.Công T.Anh Âm nhạc T.HT.Việt
Âm nhạc Thể dục Đạo Đức Kĩ thuật T.Công T.Anh TNXH T.HT.Việt T.HT.Việt GĐBDTV
3 Sáng T. Việt Địa lý T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt ÔLÂN TNXH T. Việt T. Việt
T.Anh T. Việt T. Việt Toán  T. Việt T. Việt Tduc T.công T. Việt T. Việt
T. Việt T. Việt Tin học T.Anh T.dục Toán  T. Việt T. Việt ÔLÂN Toán 
Toán  Khoa học T.Anh Mĩ thuật Toán  T.HT.Việt T. Việt Toán  T.HToán Đạo Đức
  Chiều Lịch sử Toán  Toán  T.Anh Tin học Mĩ thuật Toán  Âm nhạc T. Việt T.Anh
Khoa học T.Anh Kĩ thuật T.dục T.Anh Tin học T.HT.Việt ÔLÂN T. Việt T.HT.Toán
T.Anh Đạo Đức Khoa học Tin học Mĩ thuật T.Anh GĐBDTV Tduc Toán  GĐBDTV
4 Sáng Tin học T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Âm nhạc T. Việt T. Việt T. Việt Mĩ thuật
T.Anh Toán  Tin học T. Việt Tduc T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
T. Việt Kĩ thuật Toán  Tin học Toán  Tduc  ÔLM Thuật Toán  Toán  T. Việt
Toán  T.Anh Khoa học Toán  Tin học Toán  Tduc Mĩ thuật GĐBDTV Toán 
  Chiều Đạo Đức Mĩ thuật Thể dục Lịch sử  TNXH  TNXH T.Anh GĐBDTV T.HToán ÔLÂN
Kĩ thuật Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc GĐBDTV T.HT.Toán Toán  T.HT.Toán T.HT.Việt T.Anh
Thể dục Tin học Âm nhạc Khoa học T.HT.Toán GĐBDTV T.HT.Toán T.HT.Việt T.Anh  ÔLM Thuật
5 Sáng T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Anh T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Công
T. Việt T. Việt T. Việt T.Anh T. Việt T.Anh T. Việt T. Việt Mĩ thuật T. Việt
Toán  Toán  T.Anh T. Việt T. Việt T. Việt T.Anh Toán  T.Công T. Việt
Mĩ thuật T.Anh Toán  Toán  Toán  Toán  Toán  T.Anh Đạo Đức Toán 
  Chiều                     
                   
                   
6 Sáng T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tduc T. Việt
T.Anh Khoa học Toán  Toán  T.Anh Toán  T. Việt T. Việt  ÔLM Thuật T. Việt
Toán  Toán  T.Anh Địa lý Toán  T.Anh Toán   ÔLM Thuật T. Việt Tduc
Khoa học L. sử Lịch sử T.Anh T.HT.Việt Tin học T.HT.Toán Toán  Toán  TNXH
  Chiều Địa lý T.Anh GDBD Khoa học T.Anh Tduc T.HT.Việt T.HT.Toán GĐBDTV T.HT.Toán
GĐBD GĐBD Thể dục GĐBD  TNXH  TNXH Đạo Đức Tduc TNXH T.HT.Việt
SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT