KẾ HOẠCH KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Mười Hai 17, 2019 10:10 sáng

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    / KH-LĐ                                                                          Quảng Phú, ngày 15 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

Kết nạp đội viên mới

Năm học: 2019 – 2020

 

 

Kính gửi:

                      Ban giám hiệu trường Tiểu học số 2 Quảng Phú.

– Căn cứ vào nhiệm vụ năm học: 2019 – 2020.

– Căn cứ vào Chương trình Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2019– 2020.

– Xét đề nghị của các lớp nhi đồng khối 3.

Nay Liên đội trường tiểu học số 2 Quảng Phú xây dựng kế hoạch kết nạp đội viên mới  cho các đội viên đủ tuổi vào Đội TNTP Hồ Chí Minh, với nội dung như sau:

I – Mục đích, yêu cầu:

 1. Mục đích:

Tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Liên đội nhất là đối với các em nhi đồng khối 3 đã đủ tuổi, đủ điều kiện được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh; Nhằm giáo dục các en đội viên, nhi đồng tinh thần hăng say học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đội.

 1. Yêu cầu:

Kết nạp những nhi đồng có đủ tuổi, đủ điều kiện; Lễ kết nạp trang trọng tạo ấn tượng cho các em nhi đồng khi được kết nạp Đội và là động lực cho các em nhi đồng khác phấn đấu để được kết nạp Đội.

II – Đối tượng, tiêu chuẩn:

 1. Đối tượng:Là nhi đồng lớp 3 ( Mỗi lớp 10 em).
 2. Tiêu chuẩn:Là nhi đồng có tuổi từ 8 tuổi trở lên đang học tập tại trường tiểu học số 2 Quảng Phú trong năm học 2019 – 2020; Thừa nhận Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Tự nguyện viết đơn xin gia nhận Đội TNTP Hồ Chí Minh; Được quá nửa các bạn trong lớp nhất trí; Là nhi đồng tiêu biểu trong học tập và tham gia các hoạt động của Đội.

III – Nội dung, hình thức, tiến độ thực hiện:

 1. Nội dung:Tổ chức lễ kết nạp đội viên trang trọng, đầy đủ các bước.
 2. Hình thức:Tổ chức theo đúng nội dung một buổi lễ kết nạp đội viên mới.
 3. Tiến độ thực hiện:

– Tuần 1-2/ 12/2019: Thông qua kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho học sinh; Lập danh sách, hoàn tất hồ sơ chuẩn bị cho lễ kết nạp.

– Tuần 3- 17/12 / 2019: Tổ chức kết nạp đội viên mới vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

IV – Thời gian, địa điểm:

 1. Thời gian:Tuần 3, 17 tháng 12 năm 2019.
 2. Địa điểm:Tại văn phòng trường TH số 2 Quảng Phú.
V- Dự trù kinh phí thực hiện:– Bánh kẹo : 100.000 đ
– Khăn quàng : Đội viên tự mua.
Tổng cộng : 100.000 đ
(Bằng chữ: một trăm  nghìn đồng)

         VI – Tổ chức thực hiện:

 1. Liên đội:Chịu trách nhiệm tổ chức kết nạp đội viên mới.
 2. Các lớp khối 3: Chịu trách nhiệm nhân sự

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kết nạp đội viên mới đợt I, năm học 2019 – 2020 của Liên đội tiểu học số 2 Quảng Phú.

 Nơi nhận:– BGH nhà trường ( b/c);- Các lớp khối 3 ( t/h);

– Lưu LĐ.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  

Nguyễn Bá Duyên

  HIỆU TRƯỞNG                  

         Nguyễn Thị Hoa Đào