MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CÁC CUỘC VĐ NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Mười 12, 2016 2:39 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                  

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

NĂM HỌC: 2016-2017

 

Kính gửiBan lãnh đạo Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú

 

Tôi tên là:                    PHẠM THỊ HOA  (Đây là ví dụ)

Sinh ngày:                     05/ 8 / 1964

Trình độ đào tạo:            CĐTH

Phần hành nhiệm vụ được giao:  Chủ nhiệm lớp 1A – Tổ phó tổ 1,2,3

 

Năm học 2016- 2017, trường TH số 2 Quảng Phú thực hiện chủ đề “ Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” . Là năm học tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29- NQ/TW; Chỉ thị hướng dẫn Nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ,Sở và Phòng GD- ĐT; đặc biệt là năm học thực hiện Công văn số 07/CTr-HU ngày 18/4/2016 về chương trình hành động của Huyện ủy Quảng trạch về thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24: “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Lấy công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”;  Đồng thời cũng là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Để thực hiện tốt Kế hoạch nhiệm vụ năm học và các cuộc vận động trong năm học 2016-2017, tôi xin cam kết một số nội dung sau:

  1.    Phẩm chất đạo đức nhà giáo:
  2. Chỉ tiêu:
  3. Biện pháp:

          II.Thực hiện các nhiệm vụ được giao:

  1. Nhiệm vụ dạy và học:

a.Công tác số lượng:

*Chỉ tiêu:    Duy trì:     /     em, đạt:        %

*Biện pháp:

b.Đánh giá chất lượng giáo dục:

  *Chỉ tiêu:   

– Quá trình học tập, hoạt động giáo dục hoàn thành cuối năm học:    /    em, đat:       %.

– Xếp loại hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất(Đạt) cuối năm học:    /     em, đạt:      %.

– Khen thưởng cuối năm:

+ Học tập:                em, đạt       %

+ Năng lực:              em, đạt        %

+ Phẩm chất:            em, đạt        %

+ Khen khác:            em, đạt        %

             * Biện pháp:

 

  1. Dạy học của giáo viên:

*Chỉ tiêu: – Giờ dạy:

– Hồ sơ:

– NLSP:

– Công tác CN:

*Biện pháp:

  1. Công tác tổ chuyên môn:

     * Chỉ tiêu

 

* Giải pháp:

2.Thực hiện các cuộc vận động và phong trào xây dựngTr­ường học thân thiện- học sinh tích cực:

 

*Về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”

(Đăng ký tên cụ thể một việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời có các giải pháp thực hiện…)

 

*Về cuộc vận động: Hai không với 4 nội dung:

          (Nêu các giải pháp thực hiện)

….

          *Về cuộc vận động : Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo:

          (Nêu các giải pháp thực hiện)

 

 

*Về phong trào: “Xây dựng tr­ường học thân thiện- học sinh tích cực”:

*Chỉ tiêu:

+

+

+

+

*Giải pháp:

….

         

          3.Các hoạt động khác:

*Công đoàn:

             Chỉ tiêu:  Xếp loại đoàn viên: ………….

             Giải pháp:

….

  *Đội TNTP:

           Chỉ tiêu: Xếp loại Chi Đội cuối năm:

          Giải pháp:

III. Đăng ký các danh hiệu thi đua:

* Lớp: Đạt lớp: …………..

* Giáo viên: Đạt lao động: ……………

Đạt giáo viên dạy giỏi cấp: ……………

* Xếp loại năng lực sư­ phạm: ………………

* Xếp loại theo chuẩn NNGVTH: …………………

* Xếp loại tự bồi dưỡng CMNV: ………………….

 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và có hiệu quả những chỉ tiêu và giải pháp nêu trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

 

                                                               Quảng Phú, ngày     tháng 10 năm 2016

Ng­ười viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

          Một số lưu ý:

          – Tất cả cán bộ GV,NV đều phải làm bản cam kết (Bản cam kết được đánh máy, in thành 2 bản: Lưu cá nhân 1 bản và nộp Trường 1 bản)                                                                                

          – Riêng bản mềm gửi vào địa chỉ mail của HT và Phó HT.

          – Thời gian nộp: ngày 11/10/2016; Đ/c nào nộp chậm phải chịu trách nhiệm cá nhân. Đây cũng là tiêu chí để xét Thi đua về nộp BC thông tin chậm trễ…