THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT I

Tháng Chín 29, 2016 3:05 chiều

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TH2 QUẢNG PHÚ                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT I

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

****

 

Thực hiện công tác chỉ đạo của BGH về  công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới. Liên đội lập biểu điểm, theo dõi và sau đây là kết quả thi đua đợt I:

Lớp Bóng bay

( 15 quả)

1 điểm/1 quả

Cờ ( 10 cái)

1 điểm/1 cái

Chậu hoa

10 điểm

Giá đựng bình nước (InNox)

10 điểm

Thau

 đựng nước

10 điểm

Tổng điểm Xếp loại
1A 15 10 ( Miễn) 10 10 10 55 Tốt
1B 15 10 ( Miễn) 10 0 10 45 Khá
2A 15 10 10 0 0 35 TB
2B 15 10 10 10 10 55 Tốt
3A 15 10 10 10 10 55 Tốt
4A 15 10 10 10 10 55 Tốt
5A 15 10 10 10 10 55 Tốt
5B 15 10 10 10 10 55 Tốt

Kết quả này sẽ làm căn cứ để xét thi đua cuối năm của GVCN và  xét thi đua lớp.

 

Quảng Phú, ngày 28 tháng 9 năm 2016

                     TPT Đội                                                                                                                  TRƯỞNG BHĐNGLL

                     (Đã kí)                                                     (Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Bá Duyên                                            Đậu Thị Anh Đào