QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2020 – 2021

Tháng Mười 24, 2020 9:35 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:      /QĐ-THS2QP                                        Quảng Phú, ngày      tháng 9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Năm học  2020 – 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ

Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường Tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường;

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020-2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kiểm tra, đánh giá, báo cáo cho thường trực ban chỉ đạo hàng tháng, đột xuất, vào giờ giao ban theo sự phân công của đồng chí trưởng ban. Tổ chức sơ kết vào các đợt thi đua , học kỳ I và tổng kết cuối năm học .

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đội TNTP, các bộ phận có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Như Điều 3;                                                                                    

-Phòng GD&ĐT;                                                                         

-Lưu: VT.                                                                                                        

 

                                                                                          Nguyễn Thị Hoa Đào

 

 

DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo cuộc vận động

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Năm học  2020 – 2021

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-THS2QP ngày     tháng 9 năm 2020 của

trường Tiểu học số 2 Quảng Phú)

TT Họ và tên Chức vụ Phần hành Ghi chú
1.       Nguyễn Thị Hoa Đào        Hiệu Trưởng Trưởng Ban
2.       Nguyễn Thị Thanh Huyền P. Hiệu Trưởng P. Trưởng Ban
3.       Nguyễn Bá Duyên TPT Đội Thành viên
4.       Phan Ngọc Linh Tổ trưởng tổ 3,4,5  Thành viên
5.       Trần Thị Huế Tổ trưởng tổ 1,2 Thành viên
6.       Nguyễn Thị Tú Linh Tổ phó tổ 3,4,5  Thành viên
7.       Phạm Thị Ngọc Bé Tổ phó tổ 1,2 Thành viên – Thư ký
8.       Nguyễn Thị Quý Tổ trưởng tổ VP Thành viên
9.       Phạm Đức Phương Trưởng ban ĐDCMHS Thành viên

Danh sách này gồm có 9  người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Năm học  2020 – 2021

 

STT Họ và tên

 Chức vụ

 Nhiệm vụ được phân công

 1.      Nguyễn Thị Hoa ĐàoHiệu trưởng

Trưởng Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt. Tổ chức sơ, tổng kết. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.2.      Nguyễn Thị Thanh HuyềnP. Hiệu TrưởngPhó Trưởng ban, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở CB-GV-NV thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt. Phó Trưởng ban, chịu trách nhiệm tổ chức các phong trào, theo dõi, nhắc nhở CB-GV-NV thực hiện tốt cuộc vận động; Tổ chức sơ, tổng kết. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.3.      Nguyễn Bá DuyênTổng phụ tráchPhó Trưởng ban, tổ chức phát động phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến từng Chi Đội. Theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm túc các nội qui, qui định của nhà trường đề ra. Xét khen thưởng CB-GV-NV-HS thực hiện tốt.4.      Phan Ngọc LinhTổ  trưởng tổ 3,4,5Ủy viên, phát động kế hoạch, phong trào thi đua đến GV, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở GV-HS thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.5.      Trần Thị HuếTổ trưởng tổ 1,2Ủy viên, phát động kế hoạch, phong trào thi đua đến GV, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở GV-HS thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.6.      Nguyễn Thị Tú LinhTổ phó tổ 3,4,5Ủy viên, phát động kế hoạch, phong trào thi đua đến GV, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở GV-HS thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.7.      Phạm Thị Ngọc BéTổ phó tổ 1,2Ủy viên, phát động kế hoạch, phong trào thi đua đến GV, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở GV-HS thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.8.      Nguyễn Thị QuýTổ trưởng tổ VPỦy viên, phát động kế hoạch, phong trào thi đua đến NV, nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở nhân viên, học sinh thực hiện tốt cuộc vận động. Xét khen thưởng CB-GV-NV thực hiện tốt.9.      Phạm Đức PhươngTrưởng ban ĐDCMHSTuyên truyền kế hoạch, phong trào thi đua đến Phụ huynh học sinh, động viên phụ huynh học sinh thực hiện tốt cuộc vận động.

 

Danh sách Ban Chỉ đạo gồm có 09 người là thành viên của ban chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học  2020 – 2021.

 

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa Đào