KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2020-2021

Tháng Mười Hai 28, 2020 10:11 sáng

PHÒNG GD& ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:        /KH- THS2QP                        Quảng Phú, ngày 17 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch;

Trường tiểu học số 2 Quảng Phú hướng dẫn Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp chuẩn bị tốt các điều kiện và tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hội khỏe Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) học sinh phổ thông nhằm:

– Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

– Tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường; thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trường học; phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh tiểu học để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trở thành lực lượng vận động viên nòng cốt.

 1. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC HKPĐ  CẤP HUYỆN
 2. Nội dung thi

1.1. Điền kinh: Thi cá nhân (nam, nữ)

– Danh sách thầy Duyên chọn

– Bật xa tại chỗ nam – nữ.

– Chạy 60m nam – nữ.

1.2. Bơi lội: Thi cá nhân (nam, nữ)

– Danh sách thầy Duyên chọn

1.3. Cờ Vua:  Thi cá nhân (nam)

– Theo danh sách cụm chuyên môn

1.4. Bóng bàn

– Theo danh sách cụm chuyên môn

1.5. Đá cầu

– Theo danh sách cụm chuyên môn

1.6. Bóng đá

– Theo danh sách cụm chuyên môn

2.Thời gian thi đấu: Ngày 22-25 tháng 12 năm 2020

– 7 giờ 30 ngày 22/12/2020: Khai mạc.

 1. Địa điểm: Tại trường THCS Quảng Phương

Riêng môn Bơi lội tại Ba Đồn, bóng đá tại sân vận động Thanh Trường, thôn Tiền Phong, Quảng Long

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Theo danh sách đã lập

III. PHÂN CÔNG THAM GIA HKPĐ CẤP HUYỆN

 1. Cô giáo: Nguyễn Thị Hoa Đào – Hiệu trưởng – Trưởng đoàn
 2. Cô Nguyễn Thị Hoa Đào– P HT – P. Trưởngđoàn.
 3. Thầy giáo: Nguyễn Bá Duyên, Phan Ngọc Linh– Phó đoàn – Huấn luyện viên

– Chuẩn bị dặn dò HS về trang phục, số của vận động viên khi tham gia 

 1. Cô: TrịnhThị Thủy, Cao Thị Vân Quỳnh– Thành viên – làm công tác y tế, hậu cần.

– Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc nhằm phục vụ tốt trong quá trình diễn ra hội khỏe PĐ.

– Theo dõi kế hoạch thi đấu để có cách xử lý những tình huống xảy ra có liên quan đến sức khỏe của HS, GV.

 1. Phụ trách hậu cần: cô Nguyễn Thị Quý, cô Trịnh Thị Thủy (Lên dự trù kinh phí dự thi)
 2. Hướng dẫn, cổ vũ VĐV khi HS thi đấu:

Tại THCS Quảng Phương:

– Môn cờ vua: thầy Duyên, cô Hoa Đào

– Môn chạy: cô Huyền, cô Hoa Đào

– Môn bật xa: cô Huyền, cô Hoa Đào

– Môn Bóng bàn: Thầy Duyên, cô Thơm, thầy Linh

– Môn đá cầu: cô Trinh, thầy Duyên

– Môn bóng đá: cô Quỳnh chở đến

– Môn bơi lội: cô Trịnh Thủy

– thầy Duyên phụ trách chung

 1. Tổ chức thi đấu

4.1.Các trận thi đấu:

– Theo kế hoạch của Huyện

4.2.  Kinh phí thực hiện

– Theo dự trù

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng lập kế hoạch thi HKPĐ cấp cụm, thực hiện báo cáo Danh sách học sinh cho huyện theo quy định.

– Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ bồi dưỡng tăng cường bồi dưỡng, tiến hành lựa chọn đội tuyển và báo cáo (theo mẫu) đúng quy định cho hiệu trưởng.

– Tổ văn phòng, các thành viên chuẩn bị các điều kiện phù hợp với sự phân công.

– Nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện theo kế hoạch.

    Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                         

– Ban HĐ NGLL;

– Tổ CM, VP;

 – Lưu: VT.              

                                                                           Nguyễn Thị Hoa Đào