KH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 2

Tháng Hai 27, 2021 9:10 sáng
 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG  TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ

 

         Số:       /KH-THS2QP

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Quảng Phú, ngày 12 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Công văn số 12/PGDĐT ngày 09/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc  thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2021;

Trường TH số 2 Quảng Phú xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  2. Mục đích:

– Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.

– Nhà trường thực hiện triển khai tới các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế tháng, đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, đạt hiệu quả. Thúc đẩy hoạt động quản lý, giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp.

– Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân thủ theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.

  1. Yêu cầu:

– Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

– Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Xây dựng kế hoạch

Nhà trường xây dựng kế hoạch phải bám sát các giải pháp quy định trong Quyết định số 1521/QĐ-TT g ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, các quy định của pháp luật về bầu cử.

  1. Công tác tuyên truyền

2.1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh những nội dung cơ bản của các Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, bao gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam và 13 Nghị quyết bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi – đáp pháp luật trên Trang Thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người.

Tăng cường tuyên truyền, phổ bi ến, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2. Hình thức tuyên truyền

  Chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và từng nhóm đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng sư phạm, thông qua các tiết học hoạt động trải nghiệm của học sinh, pano, áp phích

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội nảy sinh.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng lên kế hoạch triển khai thực hiện công tác Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm học 2020 – 2021 tại đơn vị và triển khai thực hiện theo quy định.

– Tổ chuyên môn, tổ văn phòng triển khai đến từng CB, GV, VN thực hiện.

– Nhà trường Báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm học 2020 – 2021 tại đơn vị theo định kỳ và khi cấp trên yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm học 2020 – 2021 của trường TH số 2 Quảng Phú. Nhà trường yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT HĐ (để b/c);

– Các Tổ CM (để t/h);

– CB, GV, NV (để t/h);

– Lưu: VT, Website.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

             Nguyễn Thị Hoa Đào