QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười 24, 2020 9:30 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:      /QĐ-THS2QP                                                               Q uảng Phú, ngày 19  tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế chuyên môn

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Điều lệ trường Tiểu học”;

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ vào Quy định hồ sơ chuyên môn, hoạt động sư phạm của Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú;

Căn cứ vào Quy chế làm việc, Nội quy hoạt động của Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú;

Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyên môn của trường TH số 2 Quảng Phú năm học 2020-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH số 2 Quảng Phú trong quá trình thực hiện chuyên môn phải tuân theo Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–    Công đoàn;

–    Các tổ CM, VP;

–    Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa Đào