Quyết địnhVề việc Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ Năm học 2019-2020

Tháng Mười Hai 17, 2019 9:48 sáng
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-THS2QP                                                                   Quảng Phú, ngày     tháng 8  năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ 

Năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Tiểu học số 2 Quảng Phú;

Căn cứ phẩm chất, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

                                                

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020  gồm các ông (bà) có tên sau đây:

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Thời gian: Từ tháng 09 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Tại trường Tiểu học số 2 Quảng Phú.

Điều 3. Tổ văn phòng, tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều I, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:– BGH;

– Lưu: VT.                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

– Như điều 3;

 

                                                                                                                                   Nguyễn Thị Hoa Đào   

  DANH SÁCH

Ban Kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-THS2QP ngày     tháng 8 năm 2019 của

trường Tiểu học số 2 Quảng Phú)

 

TT Họ và tên Chức vụ Phần hành Ghi chú
1. Nguyễn Thị Hoa Đào Hiệu Trưởng Trưởng Ban
2. Đậu Thị Anh Đào P. Hiệu Trưởng – CTCĐ P. Trưởng Ban
3. Nguyễn Bá Duyên TPT Đội – TB TTND Thành viên
4. Phan Ngọc Linh Tổ trưởng tổ 3,4,5 Thành viên
5. Trần Thị Huế Tổ trưởng tổ 1,2 Thành viên
6. Nguyễn Thị Tú Linh Tổ phó tổ 1,2 Thành viên
7. Phạm Thị Ngọc Bé Tổ phó tổ 3, 4, 5 Thành viên – Thư ký
8. Nguyễn Thị Quý Tổ trưởng tổ VP Thành viên
9. Đặng Thị Thủy Nhân viên y tế Thành viên

Danh sách này gồm có 9  người